Statut

STATUT FUNDACJI "OBOE ART"

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 13 maja 2015 roku)

 

§1 Fundacja "OBOE ART", zwaną dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2 Od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja posiadać będzie osobowość prawną.

§ 3 Siedzibą Fundacji jest Zakopane

§ 4 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5 Właściwym Ministerstwem jest Ministerstwo Kultury i Sztuki.

§ 6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 7 Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8 Celami fundacji są:

1. Popularyzacja instrumentu obój poprzez działalność oświatową, koncertową, fonograficzna i edukacyjną. 2. Wspieranie działalności Europejskiej Szkoły Obojowej.

3. Ujednolicenie i synteza systemów uczenia.

4. Stworzenie uniwersalnej metodyki opartej na różnych szkołach narodowych.

5. Wykonawstwo i popularyzacja współczesnej literatury obojowej.

6. Organizacja kursów i konkursów mistrzowskich.

7. Działalność wydawnicza.

8. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

9. Pielęgnowanie rodzinnych tradycji muzycznych poprzez działalność Willi DARO w Zakopanem jako domu pracy twórczej (Art Residence)

§ 9 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację koncertów, imprez muzycznych, warsztatów i kursów muzycznych.

2. Finansowanie działalności Europejskiej Szkoły Obojowej.

3. Wspieranie działalności solistów i zespołu kameralnego wykonującego dzieła w obsadzie z obojem.

4. Wspieranie kompozytorów piszących na obój.

5. Edycję zapisów fonograficznych dzieł skomponowanych na obój lub z jego udziałem.

6. Przyznawanie stypendiów młodzieży uczącej się na cele edukacyjne.

7. Przyznawanie nagrody Europejskiej Szkoły Obojowej i członkostwa honorowego dla twórców lub zasłużonych popularyzatorów muzyki obojowej.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i publicystycznej.

§ 10 Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 (jeden tysiąc) złotych przyznany przez fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 12 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13 Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz grantów;

3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

5. prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 14 Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 16 Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, lub jeżeli idzie o osoby zagraniczne 2.500 (dwa tysiące pięćset) EURO, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 17 Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 18 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

2. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na wniesieniu do spółki prawa handlowego części majątku Fundacji.

3. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

a. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

b. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

c. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

d. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

e. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

f. 58.11.Z Wydawanie książek,

g. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

h. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

i. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

j. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

k. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

l. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

m. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

n. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

o. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

p. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 19 Organem kierowniczo-zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 20

1. Zarząd powoływany jest bezpośrednio przez Fundatora.

2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu.

§21

1. Zarząd Fundacji składa się z prezesa Zarządu Fundacji i co najmniej dwóch członków.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. W skład Zarządu w dniu 13 maja 2015 roku powołano: a. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Dawidka, zamieszkałego w In der Rothenlaenge 7, D-56070 Koblenz, Niemcy;

b. na stanowisko Członka Zarządu Romana Dawidka, zamieszkałego pod adresem: Sonthoferstr. 14, D-86163 Augsburg, Niemcy

4. Pierwszy skład Zarządu zostaje odwołany z dniem 13 maja 2015 roku.

§ 22 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

§ 23 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,

b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

3. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji przed sądem rejestrowym, a w szczególności do podejmowania samodzielnie wszelkich działań zmierzających do jej zarejestrowania.

§ 24

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

 

ZMIANA STATUTU

§ 25 Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 26 Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27 Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 28 Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 29 Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 30 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 31 Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 32

1. Likwidatora wyznacza Zarząd Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone z celami Fundacji.

§ 33 Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

statut pdf