Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2015

Członkowie Zarządu Fundacji:   Kazimierz Dawidek – prezes  Roman Dawidek – członek zarządu   

Celem fundacji jest popularyzacja instrumentu obój poprzez działalność oświatową, koncertową, fonograficzna i edukacyjną. Szczegóły zawarte są w statucie.   

Zasady, formy i zakres działalności statutowej a także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych:   

Fundacja realizować powinna swoje cele poprzez organizację koncertów, imprez muzycznych, warsztatów i kursów muzycznych, zapisy fonograficzne i ich edycje, finansowanie działalności Europejskiej Szkoły Obojowej, nagrody i stypendia. Do roku 2014 Fundacja nie miała na ten cel środków finansowych a próby ich uzyskania przy pomocy projektów funduszy europejskich oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie powiodły się.    

Najważniejszym zadaniem stało się zatem uzyskanie bazy ekonomicznej przez działalność gospodarcza noclegowa. Ma to zapewnić finansowanie powierzchni biurowej, studia muzycznego oraz bazy noclegowej dla uczestników projektów muzycznych np. kursów.  Rodzice założyciela Fundacji Aniela (ur. 1918) i Tadeusz Dawidek (ur.1928) zdecydowali się oddac w formie darowizny administrowany przez nich pensjonat Willa DARO jako dorobek swojego życia przy ul. Balzera 25a w Zakopanem dla potrzeb Fundacji Oboe Art przy zachowaniu prawa do bezpłatnego dożywotniego mieszkania. Roman Dawidek oddal czasowo nieodpłatnie swoja część budynku do dyspozycji fundacji, jednakże ta zobowiązała się do pokrywania kosztów eksploatacji. Fundacja przejęła zatem budynek ze wszelkimi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do darczyńców.      

Główne działania Fundacji w 2015 roku:    

W roku 2015 Fundacja rozpoczęła działalność gospodarczą w celu generowania środków finansowych na projekty zawarte w statucie. Formalności związane z tym trwały ponad poł roku. Konkretna działalność rozpoczęła się w sierpniu 2015. Do zarządu fundacji wszedł Roman Dawidek. Odbyły się liczne narady, konsultacje oraz zebrania w podczas których ustalono zasady przejęcia budynku, strategie działania i politykę finansowa.             

Działalność zarządu skoncentrowała się na sprawach administracyjnych, organizacyjnych oraz na podniesieniu standardu, ponieważ budynek miał zaległości budowlane oraz inwentarzowe. Baza noclegowa musiała być w miarę środków unowocześniona, naprawiona została droga dojazdowa oraz założone zostało na niej oświetlenie. Dokonano gruntownych porządków oraz inwentaryzacji. Zakupiono częściowo nowe wyposażenie pokoi. Nawiązano współprace z serwisem noclegowym. Ustalenie zasad współpracy wymagało dużego nakładu czasu obu członków zarządu. Zreorganizowano prezencje w Internecie (www.willa-daro.pl).    

Działalność artystyczna / realizacja celów statutowych   

Kazimierz Dawidek rozpoczął realizacje projektu muzycznego pod nazwa „Romantyczne akrobacje” – programu koncertowego na obój i fortepian wirtualny jako prezentacja uniwersalnej metody uczenia gry na oboju zawierającej aspekty sterowania procesem uczenia przy pomocy sztucznej inteligencji. Ten projekt będzie rozwijany w następnych latach i będzie kluczowym, innowacyjnym punktem ciężkości działalności statutowej fundacji.  

Nieodpłatny nakład pracy w tym projekcie wyniósł w skali całego roku ok. 900 godzin.  Zapis fonograficzny 5 brawurowych utworów muzyki romantycznej na oboju ma nastąpić w oparciu o wirtualne akompaniamenty fortepianowe lub orkiestrowe dokonane technika komputerowa. Opublikowanie nagrań ma udowodnić skuteczność uniwersalnej metody uczenia gry na oboju jako dzieła życiowego podpisanego.  

Członkowie zarządu fundacji opłacali swoje podróże z Niemiec do Polski  z własnych środków prywatnych.    Koszty poniesione przez Fundację:  

Przychód w r. 2015 wyniósł 43 537 zł, w tym darowizna ze strony Anieli i Tadeusza Dawidek w wysokości 22 062 zł. Na cele statutowe wydano 0,00 zł a na cele administracyjne 42 886 zł.   Zysk wyniósł 650,94 zł i został przeniesiony na rok następny.   

Wynagrodzenia:  Fundacja nie zatrudnia pracowników. Nie wypłacono zatem żadnych wynagrodzeń typu wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.   

Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.    

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd.